Tác giả: Lâm Vĩnh Thế

lamvinhtheLâm Vĩnh Thế tốt nghiệp ban Sử Địa, ĐH Sư phạm Sàigòn năm 1963. Giáo sư Sử Địa tại các trường TH Kiến Hòa (1963-66) và TH Kiểu mẫu Thủ Đức (66-71). Tốt nghiệp Cao học Thư viện học, ĐH Syracuse, New York, Hoa kỳ năm 1973. Giáo sư Trưởng ban Thư viện học, phân khoa Văn học và KH Nhân văn, ĐH Vạn Hạnh. Chủ tịch Hội Thư viện VN (74-75). Hội viên Hội đồng VHGD nhiệm kỳ 2.
Định cư tại Canada từ năm 1981. Phục vụ tại các Thư viện của chính phủ liên bang Canada (82-92), của chính phủ tỉnh bang Ontario (92-97) và ĐH Saskatchewang (1997-2006). Giảng viên ngành Thư viện học tại Algonquin College, Ontario (82-84) và Mohawk College, Ontario (85-95).
Đã cộng tác với: Thời báo, Thời mới, Kinh doanh (Toronto, Cananda), Thế kỷ 21, Tập san Nghiên cứu Văn hóa Đồng Nai-Cửu Long, Dòng Sử Việt (California, Hoa kỳ).