Nhớ nhau trọn đời

 

nhonhautrondoi 

Tập thơ do Hội Nhà văn xuất bản tại Sài gòn, tháng 8/2013.

Gồm nhiều tác giả: Phổ Đức, Dương Kiền, Cung Trầm Tưởng, Bích Bửu, Hà Thủy, Bùi Đức Dung, Phạm Thiên Thư, Nguyễn Trí Thức, Nguyễn Ngọc Thơ, Trần Bảo Long...

 

Đất Mẹ

Một tấm lòng thành xin kính dâng
Mặc cho con Tạo có xoay vần
Đất nghiêng liền đỡ nề chi xác
Đất ngã hy sinh quyết xã thân
Mẹ đã cưu mang nên đáp nghĩa
Mẹ còn dưỡng dục phải tri ân
Nguyện thề giữ vững lòng son sắt
Không để giặc ngoài mãi lấn sân.

Nguyễn Trí Thức