vnch

 

Việt Nam Cộng Hòa, 1963-1967:

Những năm xáo trộn

 

Nội Dung:

Giai đoạn 1963-1967 là giai đoạn duy nhất cực kỳ rối loạn về chính trị trong suốt lịch sử ngắn ngủi của Việt Nam Cộng Hòa (sinh: 26-10-1955; tử: 30-4-1975, chưa tròn được 20 tuổi). 

Trong 4 năm đó đã có 5 chính phủ (Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát, và Nguyễn Cao Kỳ) với hàng loạt những cuộc đảo chánh, biểu tình, xuống đường, biến động và bạo động đẩm máu.  Nhiều Hiến Ước, Ước Pháp, Hiến Chương, nhằm thay thế cho Hiến Pháp của Đệ Nhất Cộng Hòa, đã liên tiếp ra đời và bị xoá bỏ. 

Hai thế lực chính trị hàng đầu trong suốt giai đoạn này là Phật Giáo và Quân Đội, có lúc đi với nhau và cũng có lúc chống đối nhau.  Giai đoạn này cũng là thời điểm Hoa Kỳ quyết định leo thang Chiến Tranh Việt Nam, ồ ạt đổ quân bộ chiến vào Miền Nam, và oanh tạc liên tục Miền Bắc. 

Cuốn sách 352 trang này là một một tài liệu nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên của một tác giả người Việt về nguyên nhân, diễn tiến và kết quả của những biến động và rối loạn chính trị của giai đoạn lịch sử này.  Nguồn sử liệu được tác giả sử dụng là các hồi ký của các cấp lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa và các tài liệu mật đã được bạch hóa của Chính phủ Hoa Kỳ (phần nhiều là của Cơ Quan Trung Ương Tình Báo – Central Intelligence Agency, C.I.A.).  Quyển sách bao gồm 7 trang hình ảnh, và 5 Phụ Đính cho các văn kiện lập pháp quý hiếm (thí dụ: Hiến Chương Vũng Tàu), với hơn 50 trang Ghi Chú và một Bảng Dẫn (Index) thật chi tiết.

Chi Tiết Về Thư Tịch:

Nhà Xuất Bản: Hoài Việt, Hamilton, Ontario, Canada.

ISBN  978-0-9809558-2-8.  Giá sách: 25 đô la (cộng thêm bưu phí như sau: Hoa Kỳ: 11 đô la; Canada: 8 đô la; Úc: 19 đô la). 

Đặt Mua Sách:

Ngân, chi phiếu xin đề tên người nhận Vinh-The Lam và gửi về địa chỉ sau đây:

Mr. Vinh-The Lam
585 Britannia Avenue
Hamilton, ON
L8H 2A3
CANADA

 

Tác Giả:

Tác giả Lâm Vĩnh-Thế tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, Ban Sử Địa, 1963;  Master of Library Science, Đại Học Syracuse, New York, 1973.  Giáo sư Trưởng Ban Thư Viện Học, Phân Khoa Văn Học và Khoa Học Nhân Văn, Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, Việt Nam.  Chủ Tịch Hội Thư Viện Việt Nam, 1974-1975.  Hội viên Hội Đồng Văn Hoá Giáo Dục, nhiệm kỳ hai.  Định cư tại Canada từ 1981.  Giảng viên ngành Thư Viện Học tại các Đại Học Cộng Đồng Algonquin College, Ottawa (1982-1984), và Mohawk, Hamilton (1985-1995).  Trưởng Ban Biên Mục (1997-2000) và Trưởng Khối Kỹ Thuật (2000-2004), Thư Viện Đại Học Saskatchewan.  Đã cộng tác với nhiều tuần báo và tạp chí tại Hoa Kỳ và Canada. 
Đã xuất bản: Đakao Trong Tâm Tưởng (2008), Bạch Hóa Tài Liệu Mật Của Hoa Kỳ Về Việt Nam Cộng Hòa (2008), và Republic of Vietnam, 1963-1967 : Years of Political Chaos (2010).