Một chút dối già

Tác giả: Phí Ngọc Hùng

doigia

doigia

 

    http://daihocsuphamsaigon.org/index.php/van/140-phingochung