nhudinhhungNhữ Đình Hùng là cựu SV Đại học Sư phạm Sài gòn, ban Sử Địa, khóa 1963-1967.
Hiện nay ông đang định cư ở Valence - Pháp.