vhpBút hiệu vhp.Hạ Vũ cho văn, vhp.Hải Vân cho thơ.
Nguyên quán: Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam. Sinh quán: Hiệp Hòa, Hậu Nghĩa, Việt Nam.
Tốt nghiệp Viện Hán Học Huế Khoá II (1960-1965).
Dạy môn Việt Văn tại các trường trung học.
Tác phẩm đã xuất bản: Đường Tơ Chưa Trọn (thơ 2010), Những Vần Thơ Gởi Cố Nhân (thơ 2013), Tóc Mai (truyện dài 2013).