Phạm Huy Viên là cựu SV Đại Học Sư phạm Sài Gòn, ban Việt Hán, khóa 1957-1960. Bút hiệu: Chân Diện Mục.
Ông sinh năm 1936 tại Nam Định, di cư vào Nam năm 1954. Dạy học tại Rạch Giá, Đà Lạt, Cần Thơ. Nghỉ dạy năm 1978. Làm đủ thứ nghề: làm rẫy, đi buôn..., cuối cùng viết văn thơ tại nhà nhưng không in hay đăng báo gì cả.
Blog Chân Diện Mục (http://vn.myblog.yahoo.com/chandienmuc36)