Cát Sỹ là tên tự của Trần văn Thuận, một bút danh khác của Đoàn Thuận (cựu SV Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Việt Hán, khóa 1966-1969) dưới những bài Thơ Ký sự và Trào phúng.
(Blog thơ Đoàn Thuận: http://doanthuan.wordpress.com )