"Thơ Cay" của Viên Giai là những dòng thơ chất chứa tâm trạng chua xót đắng cay của một người trí thức yêu quê hương dân tộc nhưng đành chịu bó tay, ngậm ngùi nhìn vận nước nổi trôi...
Viên Giai là bút hiệu của một Cựu Sinh viên Đại học Sư Phạm Sàigòn, ban Lý Hóa, niên khóa 1961-1965.