Trần Lâm PhátTrần Lâm Phát là cựu sinh viên Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Việt Hán, khóa 1969-1972.
Năm 1980 ông sang định cư ở Hoa kỳ, tốt nghiệp Kỹ sư điện tử năm 1987, hiện đang làm việc ở Trung tâm Huấn luyện thuộc Nhà máy phát điện Nguyên tử tại tiểu bang Virginia.