Tâm tình vị Thủ tướng

Khó bao phê phán ông Đồng
Ông người lý tưởng, hay lòng riêng tư ?
Chuyện thực chất, chỉ mình ông biết
Khách quan chi, người khác nhìn vào?
Lỡ gà hóa cuốc làm sao
Cho nên thận trọng, cớ nào lu loa!
Chỉ hiềm nỗi, nước nhà mới quý
Hay quý riêng, đồng chí mà thôi
Công hàm buộc đã ký rồi
Quả người nhẹ dạ, hởi ơi nước mình
Đó quả thật giật mình đáng sợ
Yêu nước hay làm hại quê hương
Chỉ yêu quốc tế vạn đường
Hay yêu tổ quốc, đáng thương ông Đồng
Chỉ vì mơ chuyên viễn vông
Nước nhà nay kẹt còn ông lợi gì
Ấy chuyện lớn sao không nghĩ kỷ
Hay tại ông sợ kẹt riêng mình
Ai đâu rõ được tâm tình
Ông vì đất nước, hay tình tư riêng!
Nên nói tóm dẫu hư hay thiệt
Xé quách đi cái bức công hàm
Mà ông nổi hứng đã làm
Hay ai sai cũng mắc ngàm mà thôi.

NON NGÀN
(13/9/2011)

__________________________________