Hội thảo về Phụ nữ Việt Nam trong cuộc chiến 1945-hiện đại

GS Trần Huy Bích, BS Trần Xuân Ninh, GS Phạm Cao Dương

 

http://www.tamthucviet.com/UserFiles/a-tctt-sept3-2012-hoiluantxn-pcd-thb.mp3