Hội Luận:

Tiên học lễ dưới chế độ Cộng Sản.

GS Trần Huy Bích , BS Trần Xuân Ninh, GS Phạm Cao Dương.


http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%C5%BE%40%15P