do binhĐỗ Bình sinh quán ở Hà nội, di cư vào Nam năm 1954. Cựu SV ĐH Luật khoa SG. Cựu Sĩ quan Quân lực VNCH. Tốt nghiệp trường Thương Mãi Paris. Nguyên Chủ bút nguyệt san Vùng Dậy. Chủ tịch Câu Lạc bộ Văn hóa VN Paris.
Ông có mặt trong nhiều tuyển tập Pháp, Việt hoặc song ngữ Pháp Việt và cộng tác với nhiều tạp chí văn học hải ngoại qua nhiều thể loại sáng tác: thơ, văn và ca khúc...

Tác phẩm đã xuất bản:
Buồn viễn xứ (thơ), 1992
Bóng quê (thơ), 1998