Biếm văn của Tiểu Tử

 


 

 

NÓI NGƯỢC NÓI XUÔI

 

 

Nói

Nói về "Nóỉ"

Nói láo

Học hỏi và học hành