ctcCao Thoại Châu là cựu SV Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Sử Địa, khóa 1960-1963. Các trường đã dạy trước 1975 theo thứ tự là Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc, Trung học Kontum, Nữ Trung học Pleime (Pleiku) và Trung học Tân An (Long An).
Tác phẩm đã xuất bản: Bản thảo một đời (thơ-1992), Rạng đông một ngày vô định (thơ-2006), Ngựa hồng (thơ-2009), Vớt lá trên sông (tạp văn-2010).
Blog Cao Thoại Châu (http://caothoaichau.blogspot.com)