Thuôc cải lão hoàn đồng của thế kỷ 21

Kích thích tố tăng trưởng?

 

Ph.D.Nguyễn Hữu Tuệ - Ph.D.Nguyễn Huy Đạt