Tác giả: Phạm Cao Dương
Sách dầy 448 trang - hiện bán trên lulu.com
và trên Amazon.com

https://www.lulu.com/en/en/shop/duong-cao-pham

lich su vn can dai1

Tác giả: Ts Phạm Văn Lưu 
Sách dầy 475 trang - hiện bán trên Amazon.com

https://www.amazon.com 

de quoc viet nam

Tác giả: Ts Phạm Cao Dương
Sách dầy 828 trang - hiện bán trên Amazon.com

https://www.amazon.com

un été embrasé

Tác giả: Phan Nhật Nam
Dịch giả: Ts Liễu Trương
Sách dầy 264 trang - hiện bán trên Amazon.com

https://lieutruongvietvadoc.wordpress.com