Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam năm 2015

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM và TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH : 
 
 
Nhà Báo Phạm Trần Phỏng Vấn GS Phạm Cao Dương
Phạm Trần Phỏng Vấn Gíao Sư Phạm Cao Dương Về Hồ Chí Minh và Đảng CSVN năm 2015 (Phần 1 & 2)
 
Phần 1  :
 
 Phạm Trần Phỏng vấn GS Phạm Cao Dương về Hồ Chí Minh và đảng CSVN năm 2015 - Phần 1
 
Phần 2 
 
 Phạm Trần Phỏng vấn GS Phạm Cao Dương về Hồ Chí Minh và đảng CSVN năm 2015 - Phần 2

 


 

 Dân Việt không thể dung tha tội ác của cộng sản Việt Nam

 

 


 

Gs Phạm Cao Dương nói chuyện trong Đại hội ngành

Chiến Tranh Chính Trị 2011