lieu truongLiễu Trương

Sống ở Pháp từ năm 1963.
Tiến sĩ Văn học đối chiếu, Đại học Paris III, Sorbonne Nouvelle.
Đã xuất bản:
- Les canons tonnent la nuit
Bản dịch truyện Đêm nghe tiếng đại bác của Nhã Ca - Nxb Philippe Picquier, Pháp, 1997
- Một cuộc đi chơi ở đồng quê
  Bản dịch 16 truyện ngắn của Guy de Maupassant - Nxb Đà Nẵng, 2007
- Tiếp cận văn học Pháp - Nxb Văn Học, Hà Nội, 2007
- Phân tâm học và Phê bình Văn học - Nxb Phụ Nữ, Hà Nội, 2011.

https://lieutruongvietvadoc.wordpress.com/