Họp mặt cựu GS+SV ĐHSP Sàigòn ngày 12/07/2009

Trần thị Thanh Hương (cựu SV ĐHSPSG, ban Sử Địa, khóa 1972-75/76)

Ngày 12/07/2009, một buổi họp mặt thân mật giữa các cựu Giáo sư & Sv ĐHSPSG và Thân hữu đã được tổ chức ở Montigny le Bretonneux (ngoại ô Paris).
Dịp này, góp ý về việc vạch ra một đường lối cho website ĐHSPSG, các Giáo sư đã có cùng quan điểm: "ĐHSP là một gia đình và thể hiện tình tương thân tương ái giữa các thế hệ thuộc về gia đình Sư phạm là mục tiêu chính yếu của website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn".
Tham dự buổi họp mặt có các Giáo sư: Thầy Lâm Thanh Liêm (GS ĐH Sư phạm), Cô Nguyễn Thị Cúc (GS ĐH Sư phạm), Thầy Phan Văn Song (GS ĐH Luật khoa), Thầy Nguyễn Văn Trần (GS Tư thục), Thầy Nguyễn Thanh Vân (GS ĐH Sư phạm).

họp mặt 12- 7-2009 họp mặt 12- 7-2009

họp mặt 12- 7-2009 họp mặt 12- 7-2009

họp mặt 12- 7-2009 họp mặt 12- 7-2009

Từ trái qua phải:                                                                         Từ trái qua phải:

Gs Nguyễn Thị Cúc (Phu nhân Gs LT Liêm),                                Gs Nguyễn Thị Cúc (Phu nhân Gs LT Liêm),
Thanh Hương (Sv), Gs Lâm Thanh Liêm,                                     Thanh Hương (Sv), NV Thái (thân hữu),
Gs Phan Văn Song, Gs Nguyễn Thanh Vân,                                Gs Lâm Thanh Liêm, Gs Phan Văn Song,
Gs Nguyễn Văn Trần.                                                               Gs Nguyễn Thanh Vân.