Đinh tặc

 

Ngoại ô có chuyện lạ đời

Ngoài đường đinh tặc nó thời làm cha

Đinh nhọn được rải bung ra

Khắp đường khắp nẻo để mà “làm ăn”

Cán đinh xe phải ngã lăn

Mạng người coi rẻ chẳng bằng lòng tham

Việc ác mà vẫn cứ làm

Bởi do đạo đức tiêu tan hết rồi

Vá xe giá cả trời ơi

Tha hồ chém chặt cho đời thê lương

Xã hội đầy dẫy bất lương

Nay thêm đinh tặc bất lương lên đời

Bắc thang lên hỏi ông Trời

Tại sao xã hội rã rời nghĩa nhân?

 

Nguyễn Công Thừa

 

tháng 10/2011