Lời thằng say

 

Màn 1 :
Chàng Bắc cực đầu, Thiếp Biển đông vĩ
Tình chàng ý thiếp
Ôm trọn lấy trái cầu.

Màn 2 :
Chàng dành lấy ải Nam quan
Thiếp chôm hết quặng bauxite
Tình Chàng Ý thiếp
Đổi tên nó thành khu tự trị.

Màn 3 : Chuyển cảnh

Chàng đầu mất ải Nam quan
Thiếp bụng co còn vài hải lý ở biển đông
Tình chàng ý thiếp
Phấn khởi dắt tay vào khu tự trị.

Màn 4 : Cảnh cũ

Chàng thanh trừng Bắc Rợ,
Nam man vỗ tay
Thiếp tiêu diệt Nam man
Bắc rợ cũng sẽ vỗ tay
Tình chàng ý thiếp
Thiên quốc thái bình.

Viên Giai

20-08-2009