Bach VânBạch Vân là một nhà thơ xuất thân từ trường Nữ Trung học Gia Long Sàigòn. Bà đã có nhiều thơ đăng trên các đặc san và tạp chí văn học hải ngoại. Theo học Đại học Văn khoa và Dược khoa Sàigòn, định cư ở Pháp từ năm 1975 và làm việc cho Tòa Thượng thẩm Paris. Hiện nay Bà đang hưu trú tại Pháp.
Tác phẩm đã xuất bản: "Bạch Vân Thi tập".