Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam năm 2015

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM và TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH : 
 
 
Nhà Báo Phạm Trần Phỏng Vấn GS Phạm Cao Dương
 
Phần 1  :
 
 
Phần 2 
 

 


 

 Dân Việt không thể dung tha tội ác của cộng sản Việt Nam

 

 


 

Gs Phạm Cao Dương nói chuyện trong Đại hội ngành

Chiến Tranh Chính Trị 2011