Ải Nam Quan

 

ainamquan 

Nam Quan cửa ải lâu đời     
Ngàn năm tồn tại nay thời còn đâu
Trải qua bao cuộc bể dâu
Máu đào xương trắng giặc Tàu khiếp kinh
Nơi đây nhiều cuộc đao binh
Quân Nam chiến thắng hòa bình nở hoa
Ngàn năm truyền thống ông cha
Giữ gìn sông núi nước nhà vẻ vang
Ngày nay bỗng chốc tiêu tan
Nam Quan bị mất ngỡ ngàng muôn dân
Mất đi cửa ải tinh thần
Lòng người dân Việt trăm phần khổ đau
Đã từng chịu đổ máu đào
Giờ đây lại mất dạ nào đặng an
Nam Quan giờ đã tiêu tan
Bao năm gìn giữ vinh quang chẳng còn
Hỡi ai còn mến nước non
Nam Quan Pha Lũy phải còn trong tâm
Đây là mối hận ngàn năm
Toàn dân nước Việt âm thầm khắc sâu.

Tháng 4/2013

Nguyễn Công Thừa
(cựu SV ĐHSPSG, ban Lý Hóa, khóa 1968-1971)