Công chúa Huyền Trân

 

 Lịch sử ngày xưa chuyện Huyền Trân

Công chúa mến yêu của vua Trần

Vâng lệnh cha anh về Chiêm Quốc

Trở thành hoàng hậu vua Chế Mân

Đem thân đổi lấy châu Ô, Lý

Lợi nước lợi nhà bất kể thân

Ngàn năm lịch sử soi kim cổ

Mấy ai sánh được với Huyền Trân.

 

Nguyễn Công Thừa
Tháng 9/2011