Tư liệu do anh Thái Văn Ánh cung cấp

 

1- Đề thi học sinh giỏi toàn quốc ngày xưa , thi trong thời gian 6 giờ , còn bây giờ thi trong 3 giờ  .

2- Danh sách gs   với ngạch trật   của Bộ Giáo dục  ngày xưa .

đề thi

dề thi

đề thi

dề thi

 

 


 

danhsach

danh sach gs

danh sách gs

danh sách gs

danh sách gs

danh sách gs

danh sách gs

danh sách gs

danh sách gs