Cựu SV ĐHSP Sàigòn, ban Toán, khóa 1963-1967

 


 

Lê Quang Ánh (ban Toán, khóa 1963-1967)Một số anh em ĐHSP Saigon ( tất cả đều khóa 1963-1967) vừa mới gặp nhau ở Orange County ( California ) nhân dịp anh Trần trọng Dương từ Canada qua chơi ( để trốn mùa Đông Canada ? ).nhấn vào đây để coi rỏ hơn

Từ trái sang phải:
Trần trọng Dương (Toán), Lê quang Ánh (Toán), Lê quang Tiếng (Toán)
Phan thanh Nhàn (Vạn vật), Nguyễn mạnh Kính (Toán) và vợ.