NHỚ NHAU
HOA BƯỞI MƯA CHIỀU

 

[Gửi Đông Xuyên]

Hơn nửa năm trời xa cách nhau,
Bèo sông, mây núi, Bạn tôi đâu ?
Muôn trùng thư nhạn mờ hơi súng,
Đôi ngả quan san đứt nhịp cầu.


Án sách dăm pho ngày trắng lệch
Hiên tre nửa mái mộng xanh nhầu.
Hoang mang hương nhớ lòng xuân vắng,
Hoa bưởi, mưa chiều rơi ngõ sâu!

 

Mĩ Đức, 19/3/47
GIẢN CHI