LÀM THINH

Những toan gượng nói, gượng cười,
Trong giậy phút hoạ quên người hôm nao.

Nhưng cười nhưng nói làm sao ?
Mà đôi sóng mắt… mà đôi lệ lòng.

Trong gặp gỡ , tiền duyên hay túc trái?
Đã hôm nào sao lại có hôm nay?

Toan cầm tay, chợt nhớ buổi chia tay,
Ai cười gượng , có hay ai nói gượng ?

Tự lòng ta hay bởi oái oăm trời ?
Mà bèo dạt hoa trôi nhường ấy nhỉ?

Thôi chuyện cũ nhắc chi thêm ứa lệ,
Dải tang xưa xin buộc lại giúp cho tình,

Những ai thương để làm thinh.

Gp L.H. trong một ca lâu.

Giản Chi