Thơ: Chân Diện Mục

PPS: Nguyễn Kim Quang

ngonngangtrammoi

chiconnhomotdieu

congiulai

mailaino

tiengvactrongsuong

 

Đăng ngày 25 tháng 09.2016