Cựu SV ĐHSP Sàigòn, ban Toán, khóa 1969-1973


Nguyễn Tâm & Thạnh ( ban Toán, khóa 1970-1973 )nhấn vào đây để coi rỏ hơn

Các cựu SV ĐHSP Sàigòn, ban Toán, niên khóa 1970-1973

Hàng ngồi : Trần tấn Trung (Trần quí Trung đã về chầu tiên tổ ), Thạnh, Đính (đã nhập niết bàn), Khiêm, Toản.
Đứng trước (nam) : Mộng, Điệp, đức, Báo, x?, Đua.
Đứng sau (bên trái của Mộng) : Phạm việt Dũng (Phạm xuân Dũng không biết lạc phương trời nào), Khải, Phúc.
Đứng sau (bên phải của Mộng) : vợ Điệp, vợ Khiêm, Hùng, Hà, vợ Thạnh, vợ Mộng (đứng sát Mộng).
Núp giữa hàng đầu và hàng cuối (chỉ thấy mặt) : Lê thị Hà, Phan thị Ba.
Đứng trước (nữ) : vợ Khải, vợ Hùng, vợ Dũng.
PS: có một người (x?) mình không biết tên, nhờ lớp phó Khiêm nói giùm.
THẠNH

 

nhấn vào đây để coi rỏ hơn

Từ trái qua phải: Nguyễn Tâm (khóa 1970-1973), Hoàng Huấn (khóa 1969-1972)