Cựu SV ĐHSPSG, lớp Việt Hán 1965-1969

họp mặt ngày 07 tháng 07 năm 2013

 

    Hình ảnh: Đặng Tiến & Nguyễn Anh Khiêm

 

  viethan6569viethan6569

 

   viethan6569viethan6569

 

    viethan6569viethan6569