Mưa ngâu

Anh ngồi ngậm giọt mưa ngâu
Đếm thời gian đợi nhiệm mầu bước em
Em về bương bả bước tiên
Ném hương xưa rớt bên miền khổ đau
Vời trông trăm vạn nhịp cầu
Cũng không nối nổi hai đầu nhớ thương
Vò đầu thầm hỏi nghẹn lòng
Sông Ngân rộng quá ngập ngừng ngại qua
Mùi hương như gần như xa
Làm sao gói lại thiết tha bên mình
Giật mình bốn phía lặng thinh
Mưa ngâu bay sướt bên thành mù khơi
Anh ngồi ôm giọt sầu rơi
Tiễn em đắng một dặm dài dưới mưa.


Chân Diện Mục
02-09-2011