Display # 
Title Author
Thằng... chào cờ Phí Ngọc Hùng
Cái bóng của gã Phí Ngọc Hùng
Chuồn chuồn ngô cắn rốn Phí Ngọc Hùng
Sư cụ chùa làng và bà lái đò Phí Ngọc Hùng
Cõi tạm Phí Ngọc Hùng
Người đi chân đất Phí Ngọc Hùng
Sư sở cuồng và người kỹ nữ Phí Ngọc Hùng
Cà phê muối Phí Ngọc Hùng
Thằng bạn mày tao Phí Ngọc Hùng
Chuyện con còng Phí Ngọc Hùng